mandag 21. mai 2007

Gitarhusløysing?

Er det gitarhus som er løysinga for Masfjorden? Kanskje det er det som skal til for å få fart på bustadbygging og skaffa oss fleire innbyggjarar? Gitarhus, eller tubahus, eller orgelhus, eller??? Vi hadde i alle høve hatt musikarar som kunne flytta inn! Kurt’en byggjer seg ei gigantisk gitarhytte til ein sum vi knapt vågar tenkja, men kreativ er den, og tøff er den spør de meg.
Og kreativ tenking likar eg.
Mange unge masfjordingar har tenkt kreativt også dette siste året. På Haugsvær, på Sandnes og i Skjelsundet tenkjer unge kreativt, og husdraumen tek gradvis form. Vi seier Gratulerer, og vi seier Takk for gode medieoppslag som de har bidratt med der de seier at kommunen har gjeve dykk god hjelp. sjå BT

Den beste reklame kommunen kan få er nøgde innbyggjarar.
KrF har oppgjennom åra prøvd seg med eigne framlegg og støtta andre parti sine, for om mulig å få fart på bustadbygging - billege tomtar- tomtar på auksjon - etablerarstøtte – dispensasjonar osv. Vi vil framleis arbeida med dette, auka busetnad er jobb nr ein! No treng vi fleire tomtar på Sørsida, og initiativa som vert teke av private og av Sandnes Vel må støttast aktivt av oss som er politikarar.

Når vi i tillegg til dette investerar i eit godt oppvekstmiljø for dei små som skal bu i husa, ja då vil vi lukkast.
PS. Vi er spente på bygdeutviklingsmøte på Matre på onsdag….

onsdag 16. mai 2007

Bønder og biovarme

Eg likte det eg las i Strilen i går, Sigvard!
Innanfor næringsutvikling er det få ting som inspirerar meg meir enn når bønder kjem med nye og framtidsretta løysingar. Eg let meg inspirera av kreative bønder som prøver å finna nye måtar å utikla drifta si på, og eg tenkjer at det er bonde eg skulle vore... I tillegg til at ideen dykkar er god for bønder og skogeigarar, er den god for miløet, for energisituasjonen og for kompetanseutvikling innanfor bruk av biobrensel.
I Masfjorden KrF sat vi for ei veke sidan og drøfta utvikling av landbrukspolitikk i kommunen . Korleis kan bøndene i Masfjorden få meir att for skogen sin? Korleis kan det inspirerast til uttak av skog som hindrar attgroing av vakkert naturlandskap? Vi snakka om biovarme... Så kjem de med planane, initiativet og vi vil fylgja det med interesse.
Landbruksforhandlingane er i skrivande stund i hamn og tre slitne karar sto fram på skjermen og sa seg nøgde. Ca 17000 kr forstår eg er det bøndene skal få. Eg skal ikkje uttala meg sterkt om dette, men registrerar med ei forsiktig glede at sauebøndene skal vera vinnarar. Om dette er slik, så er jo bra for Masfjordbøndene.
KrF sitt landsmøte i april vedtok ein uttale om landbrukspolitikk. Les her
PS Sigvard - det er mange grantre på Skår - alt for mange - eg sel dei umiddelbart!

søndag 13. mai 2007

Kvifor vart det politikk for meg ?

Då eg for over 20 år sidan kom til Masfjorden kom eg her med ein overtydd tanke, eg skulle vera husmor/prestekone. Eg hadde hendene fulle med born, hus og heim og kyrkjelydsarbeid. Politikken var ikkje i mine tankar sjølv om eg, bokstavleg talt, hadde det i "blodet"med både far og bestefar som kommunepolitikarar og ordførarar. Men så vart det politikk likevel, mykje politikk, og i dag arbeider eg som fylkessekretær i Hordaland og Sogn og Fjordane KrF. Rart!
Eg tilstår, eg har vore i tvil ei tid om dette var mi oppgåve, men i dag har eg lyst å heidra og takka dei "gamle" misjonskonene mine som hjelpte meg til avklaring. Mange av desse er no borte, også Johanna....

Det var i 1995 på eit misjonsmøte på Haugsvær. Dei som har litt historisk masfjordpolitikk i minne hugsar ordførartrilleren då, og eg var ein av dei sterkt involverte. Eg var uroleg, skulle eg stå på vidare eller skulle eg gje meg?? I ein pause på møte kom Johanna til meg og sa - ikkje gje deg Kari, vi skal støtta deg! Vi er glade for at du er med i politikken! Dette var fantastisk godt for meg. Dei som vi gjerne skulle tru var mest opptatt av å ha ei tradisjonell "prestekone" skubba meg inn i politikken. Dei har gjeve meg frimod til å engasjera meg politisk, og mi politiske drivkraft er å vera med å skapa eit godt lokalsamfunn i Masfjorden der innbyggjarar i alle aldrar kjenner seg verdifulle.

Eg har takka dei gamle for støtta og for at dei trudde på meg, og eg synes dei fortener ein omtale her på bloggen min denne søndagsmorgonen.

lørdag 12. mai 2007

Betre veg til Andåskrysset

Kva skal til for at folk skal bu i Masfjorden? Det er sjølvsagt mange faktorar som spelar inn, og for KrF er eit godt oppvekstmiljø satsingsområde nummer ein.
MEN - dette forhindrar ikkje at vi også ser at det er viktig med veg! Vi helsar difor velkomen planane prosjektgruppa arbeider med, om m.a. å få laga ein reguleringsplan for kryssing av Mjangervågen, og ny veg forbi Hope.
sjå Strilen. Skal bygdene på sørsida utviklast og folk vilja busetja seg her, er betre veg heilt naudsynt. Vi støttar at det må arbeidast for å få dette inn på vegplanen snarast. I tillegg bør vi snart få av konsesjonskraftsmidlane til samferdselstiltak i kommunen, og vi har forventningar til at arbeidsgruppa ordføraren deltek i, kjem fram til at dette er eit rettferdig krav. Vi har lenge nok måtta akseptert at pengane går til Hardangerbru. Lukke til Håkon!

Kommuneval 2007

Masfjorden KrF gjer seg klare tilkommuneval 10. sept. Lista vår er klar, ei flott liste synes vi. Det som er spesielt denne gongen er at dei unge engasjerer seg, og det er bra. Som "gamal" politikar synes eg dette er flott, eg har stor tru på dei unge, dei er reflekterte og tek ansvar!
I desse dagar legg vi siste hand på programarbeidet og sjølv om det ikkje er vedteke endå, så overraskar det vel ingen at KrF også i neste periode vil setja born og unge sitt oppvekstmiljø i fokus.

KrF går til val på Trygg Oppvekst og BetreAlderdom, og programmet vårt vil visa at dette vil vi i Masfjorden KrF fylgja opp.

Har du synspunkt og gode idear om korleis vi skal utvikla eit endå betre oppvekstmiljø, og korleis dei eldre framleis skal få ein verdig og trygg alderdom, så er vi svært mottakelege for innspel. Du kan gjera det ved å leggja ein kommentar på bloggen eller du kan kontakta meg eller ein annan av KrFarane i kommunen.