onsdag 31. desember 2008

Nyttårsønskje

Eg har mange, mange, mange nyttårsønskje - ikkje alle er like viktige men her er nokre som er viktige for meg, og eg tar dei i alfabetisk rekkefølgje:
Arbeid - at eg kan vera til nytte for dei som har tilsett meg og valgt meg
Born- at ingen barn skal ha det vondt....
Familie - at alle mine skal ha det godt og kjenna glede over livet
Kommune - at folketalsauken i Masfjorden held fram i 2009
KrF - at vi skal klara å formidla vår politikk på ein god måte og gjera eit flott val til hausten
Kyrkja - at kyrkja må vera tru mot sanninga og ha glede i formidlinga
Misjon - at misjonsengasjementet mellom kristne veks
Verda - at det blir fred
Verdiar - at kristne verdiar bli sett på som ein resurs og ikkje eit hinder

søndag 28. desember 2008

Oliver Twist

Den gamle klassikaren og min første kinofilm, Oliver Twist, har gått på TV eit par kveldar denne jula. Eg tilstår at den framleis gjer noko med meg.Eg blir opprørt over vaksne sin kynisme, og rørt over dei gode sjelene som trass alt finns der. Eg blir rasande over måten borna blir handtert på, og eg vert varm om hjarta over det ekte smilet og handa over barnekinnet.
Det gjekk jo bra til slutt for Oliver Twist og eg vart på nytt glad for det, men det er slett ikkje ei heil glede - kva med alle dei andre?
Kvifor fekk Oliver det bra? Fordi han hadde ein rik bestefar med makt!!
Kvifor var det så urettferdig - kven forbarma seg over dei andre gutane? Det seier ikkje soga noko om.
Men vi kjenner soga likevel - vi kjenner henne fordi den er slik i dag også.
Dagsrevyen i kveld melder om uro, bombeangrep og krigstruslar. Eg kan ikkje ta politisk stilling, til det er eg for "liten", men eg veit at mange gutar og jenter opplever i kveld at dei ikkje har nokon "rik" bestefar med makt til å redda dei ut av deira "helvete".
Eg tenkjer på dei "fattige bestefedrene" i kveld.

lørdag 27. desember 2008

Åleine i sentrum

Sp sin nye leiar har eg eigentleg stor sans for. Liv Signe Navarsete er på mange måtar ei klok og resultatorientert dame, og rett som det er kan eg identifisera meg med det ho seier, men slett ikkje alltid. Som feks når ho midt julestrida i eit intervju med Dagsavisa uttrykkjer at Sp er åleine att i sentrum! Då skjønar eg ho ikkje.Venstre og KrF har gått til høgre meiner ho, men SP er i sentrum. Det er nok ikkje nok med grøn jakke i det raude selskapet Liv Signe! Vi er mange som synes det er trist at Sp har gått så langt til venstre, og vi som framleis trur på sentrum, skulle ønskja at Sp hadde kome inn i det nye året med eit nyttårsløfte til folket som sa: Sp høyrersaman med Venstre og KrF - det er der sentrum er!
Godt nyttår!

søndag 21. desember 2008

Det lyste!

Såg du Jon Eikemo i kveld? Det gjorde eg - på NrK 1 frå Korskyrkja i Bergen! Fantastiske Eikemo! Ingen kan skildra Jakob Sande som han, og i kveld rett og slett "lyste det i stille grender" gjennom Eikemo si skildring av Jakob Sande sin velkjende julesong.
Stort, og oppbygging av beste slag for Masfjordpratredaktøren.
- Ord er ein fantastisk reidskap
- Musikk det same
- Med dyktig formidling kan sjølv ein TV-skjerm gje store øyeblikk....

torsdag 18. desember 2008

Kvinnekamp

Illustrasjonsfoto: Kristin FjeldeTjelle
Eg har aldri sett på meg sjølv som ei kvinnesakskvinne. Kvifor? Kanskje fordi eg har hatt det godt både som jente og kvinne, kjent meg verdsett og fått tillit. Eg har rett nok opplevd situasjonar der eg har opplevd å bli forbigått eller å bli tatt mindre på alvor enn menn, men det er ikkje det som har vore min kvardag.
For to veker sidan var eg i Kenya, og i går var eg i Stavanger for å bli informert om prosjekt i Etiopia som eg skal få sjå nærare når eg 3.januar reiser på mi "første misjonsreis" som NMS-leiar. Eg får nye perspektiv, også på kvinnekamp. Eit av prosjekta eg skal sjå handlar om kvinnesak, og når eg høyrer om kva kvardag mine medsøstre i denne delen av verda må tola pga manglande rettar og utdanning, tola av overgrep, tvangsgifte, omskjæring, ja då kjenner eg verkeleg engasjementet.
Difor er eg stolt over Prosjektet Women Empowerment i Etiopia. Det Norske Misjonsselskap (NMS) bidrar med finansiell støtte og rådgjevning i dette prosjektet. Eit første mål er å oppretta ein eigen kvinneorganisasjon i kyrkja. Så vil ein på alle nivå i kyrkja, og også i lokalsamfunna aktivt arbeida for å styrkja kvinner sine rettar, og kjempa mot vold, overgrep og undertrykking. For det tredje vil det bli satsa mykje på utdanning for å gje kvinner ein reell mulighet til å delta i styrande organ i samfunn og kyrkje. Denne kvinnekampen vil eg vera med på. Dette er også misjon!

mandag 15. desember 2008

"Mormor"

Det er litt rart å registrera, men eg vart vemodig ved å høyra at Anne-Cath Vestly har gått bort i dag. Mange gode minne og verdifulle stunder har ho gjeve meg og mine. Utallige er dei timane eg har lese høgt om Lillebror og Knerten, om Guro, om Mormor og dei åtte ungane og andre bøker frå denne livsnære og grensebrytande forfattaren. Mange godstunder har vi hatt, eg og mine "tre ungar", og for det aller meste fryda eg meg over forteljargleda og formidlingsevna. Eg treng ikkje skjula at eg sakna nokre dimensjonar som eg set høgt i bøkene hennar, men dei kunne vi finna andre stader.
No er denne fargerike forfattaren borte, men bøkene hennar har vi, og eg gler meg over at ein ny generasjon Sørheim har fatta interesse for Ole Alexander fili-bom-bom-bom....

fredag 12. desember 2008

Mitt første kyss

I dag skal eg vera personleg - eg skal fortelja om mitt første kyss....
Eg var på handling på Rimi i dag og der traff eg ein kar eg ikkje har snakka med på uminnelege tider. Vi gjekk på skulen saman, men vegane våre har ikkje kryssast ofte sidan vi gjekk ut av framhaldsskulen for mange tiår sidan.
Vi prata om barndom og skulegang og med eitt kom eg på at han eg møtte hadde fødselsdag i dag, at han var 60 år i dag! - Eg har faktisk ikkje gløymt at han hadde fødselsdag 12/12! Eg likte at eg hugsa det, og han synes sjølvsagt det var kjekt. Under samtalen sa han noko artig - han sa: "eg hugsar godt andre dagen på skulen, då eg såg ei jente som såg grei og snill ut, og eg sprang bort og gav ho eit kyss på kinnet! Den jenta var ho Kari Skår!" Artig synes eg- og når han sa det, så hugsar eg det men det har nok ikkje gjort varig inntrykk.
Det vart eit spennande møte mellom handlehyllene i dag. To menneske som har delt klasserom nokre få år, som tilfeldig møtes innmellom reolane på Rimi opplevde at dei har noko viktig felles. Viktige barneår i eit klasserom og på ein skuleplass som har gjeve minner av godt og vondt, og som har sett spor som framleis lever i dei to 60- åringane. Vi fekk mykje å prata om.
På nytt vart eg minna på kva barneåra gjer med oss menneske. Kor sterkt opplevingar av aksept, respekt og av det å bli sett er. Kor lett det er for vaksne å trø feil ovanfor vare barnesinn og kor dei gode opplevingane ligg som perler i minnet og kallar fram smilet og dempar det vonde og leie.
Det første kysset kan vera spennande nok - sjølv for ein førsteklassing, det viktigaste er likevel den utstrakte handa og det aksepterande blikket som seier til den vesle førsteklassingen at du er viktig og eg bryr meg om deg. Investering i barneår kan ikkje verdsetjast nok!

onsdag 10. desember 2008

Imponerande

På søndag var eg på misjonsbasar på Frøyset. Midt i julebordtid og førjulsfestar av alle slag, inviterer misjonsforeninga til basar. Kanskje var ikkje tidspunktet det beste, det merkast nok rundt småborda i kyrkjelydssalen. Det er sanneleg ikkje lett i ei lita aktiv bygd å finna plass til alt, men dei trufaste og deira støttespelarar kom og gjorde litt av ein jobb. Kanskje var vi vel 20 personar.På veggen framme hang dei flottaste kunstverk - handlaga alt saman, det meste av Natalie, ei eldre dame på over 80. Store juledukar, løparar, serviettar, barneklede og labbar i utallige fargar og storleikar. Imponerande - dette er kunst, kultur og misjon. Auksjon for fleirfaldige tusen, åresalg og kaffikos i god basarånd. Og så andakt av prestefrua - eller av landsstyreleiaren - nei, det var nok av ho Kari - for inn i dette høyrer ho til, her er ho heime.
I fjor fekk desse nokre menneska inn ca 17 000 kr på basaren- tippar det ikkje vart så mykje mindre i år. Det er ganske flott, og når vi i tillegg veit at mange av dei same kvinnene har kjøpt handarbeida og sete dag ut og dag inn og sydd og strikka, ja då kan vi berre ta "hatten av oss" for misjonsinnsatsen til kvinnene på Frøyset.
Dette er kanskje ein utdøyande kultur, mange spår det og erfaring viser det. Vi skal finna nye vegar for misjonsengasjement for ei ny tid, og klarar vi å ta vare på truskapen som desse kvinnene legg for dagen så er det håp for misjonen. Det er nok meir eit spørsmål om truskap enn om juledukar..... På Frøyset er det begge deler.

søndag 7. desember 2008

No e da min tur

Som mine blogglesarar vil ha oppdaga har eg eit sterkt engasjement for det å ta vare på landbruket og det å dyrka jorda. Det er frå jorda og naturen livsgrunnlaget vårt kjem, ingen ting kan erstatta det.
Det er difor ei vitamininnsprøyting for meg når eg høyrer om unge har som har interesse for dette og som vil gjera noko for å engasjera og oppmuntra andre til å skapa seg næring gjennom den jorda som er tildelt oss.
Masfjorden bondelag satsar friskt på å få unge motivert til å ta ansvar for landbruket i kommunen. Difor fortener dei ros for initiativet dei har tatt for å spandera kurs på unge som har interesse for landbruk.
"No e da min tur- ei framtid på bygda og i landbruket" heiter kurset.
- Vi må motivere ungdomen til å gå inn i næringa, seier bondelagsmedlem Erik Kvinge. Flott Erik ! Som ein start tilbyr bondelaget å betale konferanseavgifta for masfjordingar under 30 år som vil delta. Dette er prisverdig og viktig.

onsdag 3. desember 2008

Opp med ubåten, statsråd!

Ubåten på Fedje må opp, statsråd!
Det er ingen anna varig løysing på den miljøbomba som ligg i matfatet vårt ute ved Fedje!
Eg håpar du forstår dette etter ditt møte med lokalsafunnet på Fedje i dag. Lytt til borna, foreldra, bestemødrene og politikarar som du møter i dag!
Tildekking er inga varig løysing, det veit du. Tildekking er berre ei utsetting, og bokstavleg talt ei "tildekking" av problemet.
Eg har tiltru til at du viser same handlekraft som du gjorde på Finnmarkskysten! Havområda rundt Fedje og Fensfjorden har mange nok risikofaktorar om ikkje denne gamle "synda" skal bli liggjande og skapa uro og problem for vidareutvikling av Fedje og store delar av Vestlandet.