lørdag 22. desember 2007

God Jul

I kveld seier eg God Jul til blogglesarane mine. Jula snart på plass, og eg tenkjer at bloggengasjementet mitt tek seg ein pause.
Det kom eit vakker og rørande bilete til meg gjennom nettet i dag, frå andre sida av jorda kom det. Det gjorde med glad. Ei lita jente som er mi, langt der borte i "Østen" er Maria, er det ikkje flott? Ei stolt lita "mor". Eg gler meg over at stadig nye jenter og gutar får leva seg inn i det store underet som skjedde då Gud kom til jorda som eit lite barn. Dette vart flott for meg, og eg deler det med deg samstundes som eg ønskjer deg ei God Jul!

torsdag 13. desember 2007

Ungt initiativ

Oppslag i Strilen i dag om unge husbyggjarar i Skjelsundet er strålande. Det som er så bra med det er for det første at ungdomane har teke initiativet sjølv for å få til dette byggefeltet, og for det andre at dei gjev kommunen så flott attest på god service og god hjelp. Dette er ein flott og heilt ideell kombinasjon -ungt initiativ og imøtekomande administrasjon! Slikt blir det resultat av. Dette byggefeltet vil gje ein ny giv til folketalsutviklinga, nye hus, nye familiar og nye born! Lukke til!

onsdag 12. desember 2007

Det nyttar - dei lyttar!!

Eg set her i kveld og er ganske nøgt med folka "mine" på fylkestinget. KrF snudde i bokbåtsaka i fylkestinget i dag, og slikt står det respekt av synes eg. Det er tilitsvekkjande at dei viste at dei lytta til grasrota, eller kanskje eg heller skulle sei lytta til bølgeskvulpet som kom frå kystfolket!

Takk Torill - eg er stolt av deg! Takk til dykk andre også sjølvsagt, fekk berre ekstra lyst å framheva den flotte fylkesordføraren frå KrF i kveld!
Les meirfrå fylkestinget her

Samstundes er det ganske flott at folk som står saman om saker får påverknad. Eg håpar folket "reiser seg" i høve til saka eg har skrive om i innlegget under også....

søndag 9. desember 2007

Viktige verdisaker

Denne hausten har regjeringa vist oss at dei går til kamp mot viktige tusenårige verdiar i landet vårt.
På ein del område har eg sans for politikken som dei raud/grøne står for. Jagland og Stoltenberg understreka seinast i Høybråten sin 50-årsdag denne veka at det er mykje felles i sosial-og kristendemokratiet. Solidaritet og nestekjærleik er mykje det same berre uttrykt på sosial- og kristendemokratisk vis, vart det sagt av begge. Det er mykje sant i det.

Men det er også ein stor og djup skilnad mellom våre to ideologiar, og denne hausten har vi fått dette synleggjort svært så tydeleg. Vi har i Norge i dag ei regjering som aktivt arbeider for å fjerne det kristne verdi- og menneskesynet i det norske samfunn, og eg nemner tre, fire saker.

1. Endring av den krisne føremålsparagrafen i barnehage og skule
2. Forslag om kjønnsnøytral ekteskapslov
3. Ei liberal bioteknologilov
4. Borttak av kristendomen sin særstilling i KRL-faget
På eit kort blogginnlegg kan eg ikkje ta med meir, men det som eg denne søndagsmorgonen er mest opptatt av er endringa i KRL-faget som kom på fredag. Biskopane fryktar det vil "avkristna" Norge, Dagrunn Eriksen seier regjeringa rasserar KRL-faget. Dei har rett, og det er nok det regjeringa vil, og med det gjer dei avstanden mellom soslialdemokratiet og kristendemokratiet uoverkommeleg. SV får det slik dei ønskjer, og det store paradokset er at SP kan gå med på dette....

Dersom vi i Norge i år 2007 ikkje er i stand til å skjøna at det berre er når vi er trygge på vår eigen ståstad at vi kan ha respekt og forståing for andre si tru og overtyding, så er det grunn til å sjå mørkt på både integrering og gjensidig respekt i framtida.
Er det dette det norske folk verkeleg vil? Eg har vanskeleg for å skjøna det- over 80% døyper framleis borna sine til den kristne trua. Kyrkja skal forkynna, det skal ikkje skulen, men skulen skal gje kunnskap!
Eg håpar alle som er einige i dette skjønar at dette krev at vi vaknar og seier i frå, viss ikkje vil andre livssyn overta - det er umogeleg å tru på eit livssynsnøyrtal samfunn....
Ueinig???

onsdag 5. desember 2007

Bokbåten Epos

Bokbåten Epos er ein kulturinstitusjon langs kysten, også Masfjorden. Hordaland fylkeskommune har ansvar for delar av drifta og no har den blitt stroke i budsjettet. Dette vil bety at bokbåten som har kome med bøker og teater med jamne mellomrom, ikkje vil koma lenger. Mange av oss i Masfjorden synes dette vil bli ei tap for det kulturelle mangfaldet i dei små bygdene våre, og vi oppmodar fylkespolitikarane våre til å finna dei 1.5 mill kronene som trengs for å oppretthalda dette tilbodet. Vi trur de finn desse kronene, og vi oppmodar fylkestingsrepresentantane våre til å snu i denne saka.

tirsdag 4. desember 2007

Ein annleis dag

I går var eg saman med mange... Mange kjente - ikkje slike som eg kjenner akkurat, men slike som folk flest kjenner.....

Det er ganske underleg å vera i slike samanhengar, kva i all verda gjer eg der??? Eg lurar på det når sant skal seiast.. men det er jo spanande - og så veit eg jo kvifor eg er der - som fylkessekretærane i KrF sin representant - og det er ei ære- eg har mange flotte kollegaer!

Stoltenberg og Jagland - eg kjenner jo ikkje dei, og dei kjenner difinitivt ikkje meg, og eg synes det er heilt greit....

- men eg var i bursdagsbesøk saman med dei i går..merkeleg...

Kristin og Siv, dei var der og - smilande, moderne Oslodamer som fekk meg til å kikka forsiktig nedover på kostymen min, kjente meg litt "bondsk" men det var faktisk heilt ok å kjenna seg slik.

Sponheim og Lønning, flotte retorikarar som held underhaldande talar med gode ord til jubilanten .

Jubilanten var KrF sin partileiar Dagfinn Høybråten. 50 år vart feira, og mange gode og velfortente ord vart sagt.
Eg tilstår at eg har fått meir og meir sans for Jagland. Han framstår reflektert og truverdig i ei tid der politikarar kan falla for freistinga til å overgå kvarandre med populistiske utsegn. Han held dessutan ein flott tale til Dagfinn Høybråten. Han snakka fint om ein politikar med integritet og vilje til å få ting til, om ein som er samarbeidsvillig, målbevist og dyktig. Det varma sikert Dagfinn, og det gjorde godt for oss andre- gode ord varmar- vi er alle sårbare menneske...
Det var kjekt og interessant å vera med men det er godt å koma heimatt- heimatt til eldreråd og barneforening i morgon.

lørdag 1. desember 2007

Born er born...

Eg vart i godt humør i dag, seks glade Masfjordborn på dobbelside i Strilen gjorde meg glad. Seks heilt vanlege born som fortel kva dei gler seg til, og kva dei drøymer om litt lenger fram i livet. Sjølvsagt vart eg litt ekstra glad fordi det er born eg kjenner og som eg synes er litt"mine".
Men det som var litt artig å registrera i dag, var at eg kjente meg att i desse tredjeklassingane. Dei gler seg til mange ting, og dei drøymer om det dei skal gjera når dei vert vaksne. Guten i gjengen skal bli brannmann og køyra helikopter, og jentene gler seg til dei kan få baby eller kan få passa små born. Fleire av dei har lyst på dyr..... Så gler dei seg til dei får gjera som dei vil når dei vert store- kjøpa snop, sjå skumle filmar,leggja seg når dei vil o.l. - slikt har vi tenkt før også...
Er det ikkje flott at det stadig er nye born som gler seg, som drøymer om framtida, som lengtar etter å klara seg sjølve? Det er viktig for oss å få del i slike tankar og draumar vi som etter kvart har fått eit realistisk forhold til kva livet oppfyller for oss.
Eg opplevde desse dobbelsidene i Strilen som ei god vitaminsprøyte i dag. Gleda, lengten, draumen den lever faktisk også i ei snart 60-år gamal masfjordjente,,
Det er framtid i slike tenkjande, lengtande og drøymande små barnetankar, og heldige er vi som kan sjå borna våre veksa opp i eit lokalmiljø der dei får høve til å utvikla seg. I KrF sitt program står det at "Borna og dei unge er Masfjorden sin viktigaste ressurs" Dei er det!