tirsdag 28. august 2007

Kva med skulen?

I mange valkampar kjem spørsmålet - kva skjer med skulen vår? Får vi ha skulen i vår bygd? Framfor dette valet er ikkje dette eit tema i Masfjorden. For KrF er det viktig å ha ro omkring skulestrukturen, og i programmet vårt står det at "vi vil ha tre likeverdige oppvekstområde"
KrF tenkjer at vi dei fire neste åra skal ha fokus på tilbodet skulen gjev, og vi vil særleg ha fokus på at den enkelte elev skal få høve til læring og utvikling ut frå eigne føresetnader. Vi er fødde ulike, vi skal utvikla oss ulikt, men alle er like viktige. Vårt engasjement for dei som strevar med skulen er sterkt. Taper ein dei første åra på skulen vert det vanskeleg å ta det att seinare.

Difor seier KrF:

"Vi vil gje skulen rammer som sikrar alle elevar gode læringsvilkår"

Ingen kommentarer: