torsdag 28. juni 2007

Viktig møte

Ein skal frå utsida vera svært så varsam med å kritisera eller å gje uttrykk for å ha svaret på kva, korleis og kvifor det gjekk gale i Sløvågen for fem veker sidan. Vi er takksame for at ikkje liv gjekk tapt - det er nesten utruleg. Likevel- luktplager, helseplager og usikerhet omkring kva som var på tankane og kva som er i lufta opptek oss alle, det var difor vi tok saka opp i kommunestyret i Masfjorden 18. juni.

Eg tilstår at det undrar meg at det ikkje kan gjevast betre svar etter kvart. Eg må også gje uttrykk for at det er lite tillitvekkjande når både verksemda og ulike offentlege etatar verka så totalt uførebudde på kva som kunne skje, og på kven som har ansvar når noko skjer.

Det er difor bra og nødvendig at Gulen kommune samlar alle ansvarlege til eit møte slik Masfjorden kommune melder på si heimeside .
Eg vonar at dette møte blir eit ærleg og ope møte der sanninga kjem fram, ikkje for å "ta" nokon, men for at det kan skapast ro og tryggleik for oss som bur og pustar her. Eg ønskjer og at møtet kan føra til at vi alle står betre rusta til å møta utfordringar i framtida. Prestisje må leggjast tilside, berre slik kjem ein vidare. Sløvåg er eit viktig næringsområde for oss med mange gode og seriøse arbeidsplassar. Det er viktig at det vert skapt ro, tryggleik og tillit til det som skjer, og skal skje der.

I Masfjorden KrF sitt program står det: KrF vil at det i samarbeid med Gulen vert utvikla gode beredskapsplanar rundt Sløvåg.

Vi trur det er viktig at vi to nabokommunar står saman i slike saker.

Ingen kommentarer: