tirsdag 15. januar 2008

Ja til KRL

I dag er eg takksam og glad. Har vore på kommunestyre og KrF hadde levert inn forslag til uttale i samband med Kunnskapsdepartementet sitt forslag om endring av KRL-faget i skulen. Forslaget vårt fekk støtte frå alle bortsett frå Ap. Dette er vi i KrF svært glade for. Kanskje er eg spesielt glad for at Sp støtta dette. Det var jo for så vidt ikkje uventa, men det er ikkje sjølvsagt at eit regjeringsparti går mot si eiga regjering. KrF og Sp har mykje til felles, ikkje minst i verdispørsmål, difor gler det meg at dei støtta dette. Takk også til Høgre, Venstre og FrP.
Så må eg få sei at eg skjønarar at saka kom litt brått på somme i kommunestyret i dag, det hadde nok vore betre om saka hadde vorte utgreid og det var også vår intensjon. Når ikkje det vart slik, er eg glad for at fleirtalet aksepterte vår argumentasjon og framlegg. Kommunestyret har sagt at vi ønskjer at kristendomen skal ha ein særstilling i skulen, og det er viktig.

Framlegget som vart vedteke lydde slik:

Som høyringsinnstans i samband med Kunnskapsdepartementet sine endringsforslag til KRL- faget vil Masfjorden kommune uttala fylgjande:

· Det er viktig at alle fag i skulen er i samsvar med Menneskerettserklæringa
· Det kan verka som regjeringa går unødvendig langt i høve til domen i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, når det gjeld å reduser kristendommen sin plass i faget.
· Masfjorden kommune meiner lov og føreskrifter om faget tydeleg bør innehalda formuleringar som gjev grunnlag for at kristendomen, som har prega vårt land si utvikling og kulturgrunnlag dei siste tusen åra, framleis kan stå i ei særstilling i skulen si undervisning.
· Det er ingen grunn i høve til domen i å problematisera at eit land sin skule gjev ein kvantitativ grundigare innføring i den religionen som historisk og kulturelt har prega landet mest.

Ingen kommentarer: