mandag 3. september 2007

Betre alderdom

Vi har ei god eldreomsorg i Masfjorden. Vi har ein god og moderne sjukeheim, omsorgsbustader og ei god heimeteneste. Likevel har vi utfordringar å ta tak i. KrF vil særleg ha fokus på innhaldet i eldreomsorga i tida framover. Dei eldre har, som alle andre, både kropp, sjel og ånd som treng næring og stell. Vi ønskjer at dei tilsette i omsorgstenesta skal få betre tid til den enkelte brukar slik vi veit at dei ønskjer å gje det. Vi ønskjer at det frivillege sosiale arbeidet som vert drive av organisasjonar, frivilighetssentral og kyrkje skal verdsetjast endå meir. Difor har KrF føreslått å auka budsjettrammene innanfor desse felta dei siste åra. Vi har fått til ein del, men ønskjer meir.
I programmet vårt står det m.a.:
KrF vil
- styrkja innhaldet i eldreomsorga
- vidareutvikla aktivitetstilbodet for eldre i bygdelaga
- støtta Frivillighetssentral, organisasjonar og kyrkja sitt arbeid for eldre

Ingen kommentarer: